Hoppa över-knapp
Den här produkten har lagts i din kundvagn.


UPPFÖRANDEKOD
Vi är medvetna om vårt ansvar.

BIRKENSTOCK-gruppen är en global skotillverkare. Vi är medvetna om vårt ansvar gentemot våra kunder och anställda. Därför har vi ställt upp strikta etiska och sociala regler, som fungerar som rättesnöre för vår verksamhet. Vi förväntar att våra leverantörer, det vill säga alla företag som står i någon form av affärsrelation till BIRKENSTOCK-gruppen, följer samma etiska principer för sitt handlande. BIRKENSTOCK-gruppen har därför tagit fram en uppförandekod för leverantörer. Uppförandekoden bygger till stor del på principerna i FN:s Global Compact och från Internationella arbetsorganisationen. Den är bindande för alla BIRKENSTOCK-leverantörer och all personal hos BIRKENSTOCK.
Uppförandekoden för BIRKENSTOCK-leverantörer omfattar följande principer:

  • Efterlevnad av lagar
  • Förbud mot korruption och mutor
  • Beaktande av de anställdas grundläggande rättigheter
  • Förbud mot barnarbete
  • Omsorg de anställdas hälsa och säkerhet
  • Miljöskydd
  • Leveranskedja
I uppförandekoden tar man hänsyn till och erkänner sociala och miljömässiga minimistandarder, som varje leverantör måste uppfylla. Genom att leverantörerna undertecknar åtagandeförklaringen säkerställer BIRKENSTOCK att uppförandekoden genomförs i företagets kvalificeringsprocess för leverantörer. Införlivandet av uppförandekoden är dessutom bindande för alla nya avtal och alla avtal som förlängs. På så sätt säkerställer BIRKENSTOCK att leverantörerna håller en hög standard på lång sikt och säkrar en hållbar konkurrenskraft.

Du kan ladda ned vår uppförandekod här. Code-of-Conduct-Birkenstock-Gruppe.pdf
Contact Customer Service